sebadas
Seadas lub sebadas

Seadas lub sebadas

Marta Dymek . Posted in Aktualności, Główna, Okołopodróżniczo, Slider 5325 Brak komentarzy

Seadas lub sebadas ( w dialekcie nuorskim)  miodowy deser rodem z  Sardynii

Sebadas to jeden z sardyńskich deserów najbardziej rozpoznawalny poza granicami wyspy. Wywodzące się z kultury pasterskiej ciastko, początkowo serwowane było jako danie główne a dopiero później zyskało miano nowoczesnego deseru.

Sebada jest sma­żo­na w głę­bo­kiej oli­wie z oliwek, na­stęp­nie po­da­wa­na jesz­cze cie­pła, przy­kry­ta war­stwą miodu lub cukru. Jej podstawą  jest ser po­cho­dzący z Bar­ba­rii (cen­trum Sar­dy­nii) i Lo­gu­do­ru (pół­noc­no-za­chod­nia Sar­dy­nia) dwóch ob­sza­rów o tra­dy­cji pa­ster­skiej. We­dług  tradycji se­ba­das były przy­go­to­wy­wa­ne z oka­zji Świąt Wiel­ka­no­cy lub Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia.

 

Obecnie można jej skosztować  w każdym zakątku wyspy. Mogą być po­da­wa­ne z nie­któ­ry­mi wi­na­mi sar­dyń­ski­mi, za­rów­no czer­wo­ny­mi, jak i bia­ły­mi.

PRZEPIS

Skład­ni­ki:

– mąka albo kasza manna,

– łyżka smal­cu,

– świe­ży ser owczy,

– star­ta skór­ka cy­try­ny,

– miód lub cu­kier

Przygotowanie: For­mu­je­my mąkę lub kaszę manną w for­mie kupki, do­da­je­my łyżkę let­niej wody, ły­żecz­kę soli i mie­sza­my do czasu, gdy otrzy­ma­my jed­no­li­tą masę. Na­stęp­nie do­da­je­my sma­lec i otrzy­mu­je­my cia­sto, w które na­stęp­nie za­wi­ja­my ser. Ser musi być star­ty i roz­pusz­czo­ny w garn­ku o nie­przy­wie­ra­ją­cą po­wło­ką. Do sera dodać star­tą skór­kę cy­try­ny i szczyp­tę soli. Z jesz­cze cie­płe­go sera ufor­mo­wać plac­ki o śred­ni­cy ok. 12 cm. Na­le­ży do­brze je roz­ło­żyć, by mogły wy­sty­gnąć i stward­nieć. Na­stęp­nie przy­go­to­wu­je­my war­stwę cia­sta, owi­ja­my nią ser i ści­ska­my mocno na brze­gach. Sma­ży­my w głę­bo­kiej oli­wie i po­da­je­my po­la­ne mio­dem lub po­sy­pa­ne cu­krem.

Uncaught exception: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12)